ul. Główna 81 05-530 Krzaki Czaplinkowskie
Zarezerwuj termin już dziś! Zadzwoń do nas 572-372-277

Regulamin

 1. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
 2. Rok zajęć w szkółce tenisowej podzielony jest na dwa sezony:
  • sezon zimowy – trwający od 1 października do 30 kwietnia
  • sezon letni – trwający od 1 maja do 30 września.
 3. Podczas zajęć na korcie mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.
 4. Uczęszczanie na zajęcia w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) jest możliwe i dobrowolne i powinno być ustalone wcześniej z trenerem lub instruktorem.
 5. Czas trwania 1 lekcji wynosi 55 min + 5 min na omówienie lekcji i uprzątnięcie kortu
 6. Zajęcia w szkółce tenisowej odbywają się od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem przerw świątecznych:

01.11 – Święto Zmarłych
11.11 – Święto Odzyskania Niepodległości
24.12-26.12 – Święta Bożego Narodzenia
01.01 – Nowy Rok
06.01.2018 – Święto Trzech Króli
Ferie zimowe
Święta Wielkanocne
01.05.2018 – 03.05.2018 Dni świąteczne
Boże Ciało
Wakacje

 1. Zajęcia w szkółce tenisowej odbywają się indywidualnie, w parach bądź w grupach 3-6 osobowych (z wyłączeniem programu Tenis10)
 2. Na zajęciach obowiązuje obuwie tenisowe typu „all court” i strój sportowy.
 3. Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się opłacać do 10 dnia każdego m-ca z góry na konta:

Tenisowa Góra Kalwaria Sp. z o.o.
Ul. Główna 46,
05-530 Krzaki Czaplinkowskie

NIP: 1231384739
REGON: 369246235
KRS: 0000713253

Nr rach. Bankowego: 33 2130 0004 2001 0902 5792 0001 (VW Bank)

z dopiskiem: szkolenie tenisowe, imię i nazwisko ucznia, za miesiąc rok. Opłata miesięczna jest uzależniona od ilości zajęć w danym miesiącu oraz liczebności danej grupy tenisowej.

 1. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty, chyba, że nieobecność wynika z dłuższej niezdolności do uprawiania sportu i jest potwierdzona zwolnieniem lekarskim.
 2. W przypadku nieobecności zgłoszonej min 24h przed treningiem zajęcia można odrobić z inną grupą (po ustaleniu tego z trenerem). Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do odrobienia treningu.
 3. Podlegają zwrotowi opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy instruktora, trenera, wynajmującego kort czy salę lub niesprzyjających warunków pogodowych (deszcz, mokry kort, niedostępna sala gimnastyczna).
 4. Informację o odwołaniu zajęć otrzymują Państwo w postaci SMS-owej. Jeśli nie otrzymują Państwo żadnej wiadomości tzn., że zajęcia odbywają się.
 5. REZYGNACJA z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez OPIEKUNA najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 14 dni – OPIEKUN zobowiązuje się pokryć w pełni przypadającego na niego koszty związane z wynajęciem kortu i opłacenia trenera w następnym miesiącu.
 6. Tenisowa Góra Kalwaria zapewnia rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć.
 7. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej liczby przewidywanej dla określonej grupy Tenisowa Góra Kalwaria po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnymi opiekunami lub uczestnikami grupy zastrzega sobie prawo do:
  • likwidacji grupy,
  • zmiany wysokości opłat za zajęcia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem szkółek tenisowych,
  • przeniesienia uczestników do innej grupy tenisowej.
 8. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści: „Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach treningowych z tenisa”.
 9. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga zarząd Tenisowa Góra Kalwaria
Facebook
Instagram